Neidio i cynnwys

1,045,348 Llyfr wedi’u Darllen

Ynghylch Sialens Darllen yr Haf

Ynghylch Sialens Ddarllen yr Haf

Mae Sialens Ddarllen yr Haf, a gyflwynir gan Y Reading Agency, yn cael ei chyflenwi mewn partneriaeth â llyfrgelloedd cyhoeddus a’i noddi gan Gyngor Celfyddydau Lloegr. Mae’r Sialens yn annog plant rhwng 4 a 11 oed i fwynhau manteision darllen fel hamdden dros wyliau’r haf, gan ddarparu llawer o hwyl a mwynhad, yn ogystal â helpu atal gostyngiad mewn darllen dros yr haf.

Pob blwyddyn, mae’r Sialens yn ysgogi dros 700,000 o blant i ddal ati i ddarllen er mwyn adeiladu eu sgiliau a’u hyder.

Eleni, bydd Sgwad Gwirion Sialens Ddarllen yr Haf yn dathlu llyfrau llawn hwyl, hapusrwydd a chwerthin. Bydd plant sy’n cymryd rhan yn y Sialens yn ymuno â’r Sgwad Gwirion, tîm o anifeiliaid anturus sydd wrth eu boddau’n cael hwyl a chladdu’u trwynau mewn pob math o lyfrau doniol!

Mae Sialens 2020 yn cynnwys gwaith celf penodol gan yr awdures a’r darlunydd plant arobryn, Laura Ellen Anderson (Amelia Fang; Evil Emperor Penguin; I Don’t Want Curly Hair).

Gyda’r tarfu mawr a achosir gan Covid-19 ac effaith cadw pellter cymdeithasol ar ysgolion a llyfrgelloedd, bydd Sialens 2020 yn lansio ar ffurf ddigidol newydd, wedi’i gynllunio i gadw diddordeb plant mewn darllen. Fe fydd yn cefnogi rhieni a gofalwyr sydd â phlant eisoes adref, cynnig ffyrdd cyffrous i ysgolion i fywiogi dysgu o bell, a darparu mwy o gynnwys i’r rhai hynny sydd wedi dychwelyd i’r ystafell ddosbarth. Mae sawl partner gwych yn cefnogi’r Sialens eleni i’n helpu ni gyrraedd hyd yn oed mwy o blant nag erioed. Bydd y Sialens yn rhedeg o Fehefin 5 hyd at ganol mis Medi.

Mae gwefan Sialens Ddarllen yr Haf yn rhad am ddim i’w ddefnyddio ac yn cynnwys gemau, cwisiau a gweithgareddau y gellir eu lawrlwytho, sy’n cymell ac annog plant i gyfranogi mewn gweithgareddau yn ymwneud â darllen. Er bod adeiladau llyfrgelloedd cyhoeddus wedi cau, fe fydd llyfrgelloedd yn parhau i gyflenwi’r Sialens trwy wasanaethau rhithwir a llwyfannau e-fenthyg.

Ewch at wefan eich llyfrgell leol i ganfod sut mae modd ichi wneud defnydd o e-lyfrau, llyfrau llafar, comics a chylchgronau am ddim er mwyn ichi allu cwblhau’r Sialens yn eich cartref.

Cymerwch olwg ar ein hadran Chwilio am Lyfr am wybodaeth bellach ynghylch cael hyd i ddeunyddiau darllen gartref.

Gan fod bywyd ysgol wedi’i amharu’n ddirfawr a llawer o blant yn colli cwmni’u ffrindiau, fe fydd Sialens hwyliog eleni hyd yn oed yn fwy hanfodol fyth fel modd i helpu rhieni a gofalwyr i gael hyd i hwyl, gweithgareddau teuluol, cynnal lefelau llythrennedd a chreu man diogel i blant gysylltu â’u cyfoedion.

Er ein bod ninnau (a chithau hefyd, gobeithio) yn gyffrous am ein Sialens Sgwad Gwirion ddigidol, rydyn ni’n ymwybodol fod digidol, i lawer, yn creu ymraniad arall. Rydyn ni’n deall nad oes gan bob teulu fynediad i’r wefan, a dyna pam rydyn ni’n gweithio’n galed gyda’n partneriaid, gan gynnwys llyfrgelloedd cyhoeddus a chyhoeddwyr, i sicrhau y bydd copïau caled deunyddiau ein Sialens Ddarllen yr Haf yn cyrraedd dwylo’r plant sydd fwyaf eu hangen. Fe wnawn ni ddarparu gwybodaeth bellach ar hyn wrth inni ddysgu mwy am lacio’r cyfyngiadau ac agor mannau cyhoeddus a chyfleoedd dosbarthu.

Os ydy eich plentyn yn mwynhau cymryd rhan yn y Sialens Ddarllen yr Haf, medrwch fod o gymorth inni rannu’r profiad gyda hyd yn oed fwy o blant, cewch gyfrannu trwy bwyso yma.

Os hoffech roi cyfraniad mwy, adduned o gymynrodd neu gefnogi ein hymgyrch codi arian, anfonwch e-bost at e-bostiwch Rebecca.Kendall@readingagency.org.uk.

Mae’r Reading Agency yn derbyn 100% o’ch cyfraniad. Cofiwch sicrhau caniatâd talwr y biliau.

Gofal cwsmeriaid 08448479800. Rhif Elusen 1085443.

Dychwelyd at yr Adran Amdanon ni