Neidio i cynnwys

1,045,348 Llyfr wedi’u Darllen

Cydnabod

Mae ein MAWR ddiolch fel Y Reading Agency i…

Ein Tîm

Pawb o Dîm Y Reading Agency a’r Bwrdd Ymddiriedolwyr a sicrhaodd fod Sialens Ddarllen Haf 2020 ar gael (fel llwyfan ddigidol newydd) i gefnogi teuluoedd y gwledydd hyn.

Partneriaid llyfrgell

Ein partneriaid llyfrgelloedd cyhoeddus a’r staff llyfrgell angerddol sy’n dod â Sialens Darllen Haf at gymunedau lleol.

Libraries Connected a Chymdeithas yr Uwch-lyfrgellwyr Plant ac Addysg (ASCEL), ynghyd â Chymdeithas Llyfrgelloedd Ysgolion a Grŵp Llyfrgelloedd Ieuenctid CILIP

Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru

Cyngor Llyfrgell a Gwybodaeth Yr Alban (SLIC)

Noddwyr a Chefnogwyr

Cyngor Celfyddydau Lloegr

Mae’r Sialens Darllen yr Haf yng Nghymru yn derbyn cefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru

Y Cyngor Prydeinig

Awduron a chenhadon

Awduron, am eich holl waith, cefnogaeth a brwdfrydedd i Sialens Ddarllen yr Haf ac am helpu plant i ddal ati i ddarllen dros yr haf.

Ein Cenhadon, sydd wedi helpu taflu goleuni ar y Sialens i gael y gwledydd hyn i ddarllen, gan sicrhau nad oes unrhyw un yn cael cam.

Cyhoeddwyr a darparwyr

I’r holl gyhoeddwyr sydd wedi cefnogi Sialens eleni trwy gyhoeddi llyfrau bendigedig, doniol gan awduron gwych.

I’r holl ddarparwyr sydd wedi’n cefnogi i alluogi cymaint o lyfrau “gwirion” ag sydd bosib i fod ar gael:

BorrowBox

Mae BorrowBox yn darparu e-Lyfrau ac e-Lyfrau llafar i lyfrgelloedd. Gydag ap llyfrgell BorrowBox, cewch bori, benthyg a lawrlwytho teitlau anhygoel gan eich hoff awduron o’ch cartref bach clyd eich hun neu wrth ichi grwydro. Ewch i nôl ap o’ch Siop Apiau neu Google Play a dechrau mwynhau e-Lyfrau ac e-Lyfrau llafar gwych yn syth trwy eich llyfrgell leol.

OverDrive

OverDrive ydy’r brif lwyfan ddarllen ddigidol ar gyfer llyfrgelloedd ac ysgolion ledled y byd. Rydyn ni’n cyflenwi catalog mwyaf y diwydiant o e-lyfrau, llyfrau llafar a chyfryngau digidol eraill i rwydwaith gynyddol o 43,000 llyfrgell ac ysgol trwy 70 o wledydd. Caiff defnyddwyr fynediad i wasanaethau llyfrgell OverDrive trwy ein hap arobryn, Libby.

RB Digital

Mwynhewch y Sialens Ddarllen yr Haf gyda’ch llyfrgell leol ac RBDigital. Ewch at wefan eich llyfrgell leol i weld os yw ar gael.

Cefnogwyr

Diolch i’r holl fudiadau ac unigolion am eich help yn hyrwyddo Sialens eleni.

Rydyn ni am roi diolch mawr i’n cyfeillion sydd wedi gweithio gyda ni fel partneriaid hyrwyddo i sicrhau ein bod yn cyrraedd cymaint o deuluoedd ag sydd bosib.

Y Llyfrgell Brydeinig – Darganfod Llyfrau Plant

Chwilotwch trwy ganrifoedd o straeon, cerddi a darluniau trwy Discovering Children’s Books. I blant, athrawon a’r rhai o bob oed sy’n caru llyfrau.

CILIP

CILIP, y gymdeithas llyfrgell a gwybodaeth, ydy prif lais y proffesiwn gwybodaeth, rheoli gwybodaeth a llyfrgelloedd. Ein nod ydy gosod sgiliau a gwerthoedd proffesiynol llyfrgell a gwybodaeth wrth wraidd calon cymdeithas ddemocrataidd, cydradd a ffyniannus. Mae CILIP yn elusen gofrestredig, rhif 313014.

Gŵyl Greenbelt

Dyma rywle lle mae’r creadigol yn cyfarfod â’r gweithredu, lle bo’r gwleidyddol yn cwrdd â’r ymarferol. Dyma le i freuddwydio am fyd gwell, dawnsio a dadlau, gweddïo a dathlu. Rhyw hanner gŵyl, hanner teulu ydyn ni. Lle bo’r sanctaidd yn cwrdd â’r secwlar. Dyma ydy Greenbelt, yn rhywle i allu credu.

Hive

Manwerthwr moesegol, ar-lein ydy Hive, sy’n gwerthu llyfrau, e-lyfrau, DVDs, cerddoriaeth ac anrhegion. Rydyn ni’n caru’r stryd fawr, ac yn fwyaf oll, siopau llyfrau! Rydyn ni’n falch o gefnogi’r siop lyfrau annibynnol yn ein rhwydwaith, gyda chanran o’r holl werthiant a gawn ar y wefan hon. Cewch archebu ar-lein, a chasglu eich archebion yn eich siop leol, neu eu cyflenwi’n uniongyrchol i’ch cartref – naill ffordd neu’r llall, mae’r siopau’n dal i fanteisio o’ch pryniant.

National Literacy Trust

Mae ein helusen wedi’i hanelu’n benodol at wella sgiliau darllen, sgwennu, llefaru a gwrando y rhai hynny sydd fwyaf ei angen, gan roi iddyn nhw’r cyfle gorau posib o lwyddo yn yr ysgol, gwaith ac mewn bywyd. Rydyn ni’n cynnal Canolfannau Llythrennedd ac ymgyrchoedd mewn cymunedau lle mae lefelau llythrennedd a symudedd cymdeithasol isel yn effeithio’n ddifrifol ar fywydau pobl.

Parentkind

Ein bwriad ydy cefnogi, ymgysylltu ag a phleidio rhieni mewn addysg. Rydyn ni am weld mwy o rieni’n cyfranogi mewn mwy o ysgolion, mewn mwy o ffyrdd. Trwy ddod â’r cartref ac ysgol ynghyd, mae Parentkind yn gweithio tuag at ddyfodol lle’r ystyrir hyn yn rhan hanfodol o lwyddiant addysg ein plant gan gymdeithas, ysgolion a’r rhieni eu hunain.

Pearson

Yma yn Pearson, ein cred ni ydy y dylid darparu pob dysgwr â’r modd i allu mynegi eu syniadau a’u dychymyg yn greadigol ac yn hyderus, er mwyn datblygu i fod y person o’u dewis. I ganfod mwy am Pearson Literacy and English, ewch at ein tudalen ar y we.

Tes

Busnes addysgol ydyn ni, sy’n cefnogi athrawon, staff ysgol ac ysgolion i lwyd