Neidio i cynnwys

1,045,348 Llyfr wedi’u Darllen

Parth Cartref

Gwybodaeth i Deuluoedd

Yma fe gewch hyd i wybodaeth am sut y gall eich plentyn gymryd rhan yn Sialens Darllen yr Haf a sut i ddefnyddio’r wefan hon.

Mae gwefan Sialens Darllen yr Haf yn rhad am ddim i’w defnyddio ac yn le i blant roi’u barn ac adolygu’r llyfrau maen nhw’n eu darllen wrth iddyn nhw gamu ‘mlaen tuag at eu nod darllen.

Mae’r wefan yn cynnwys fideos, gemau, cwisiau a gweithgareddau digidol a lawrlwythol er mwyn cymell ac annog plant i gymryd rhan yn y Sialens gartref.

Ewch i wefan eich llyfrgell leol er mwyn gweld a defnyddio deunyddiau ac adnoddau darllen plant, sy’n cynnwys e-lyfrau, llyfrau llafar a chomics, y cwbl am ddim.

Cewch ganfod mwy am Sialens 2020 ar dudalen Amdanon ni.

Pam fod darllen fel mwynhâd yn bwysig?

  • Ar hyn o bryd, mae 1 o bob 5 plentyn yn Lloegr yn methu â darllen yn dda erbyn cyrraedd 11 oed. Fe wyddon ni fod darllen am hwyl yn gwella llythrennedd.
  • Mae darllen fel mwynhâd yn fwy pwysig i lwyddiant academaidd plant na lefel addysg eu rhieni na statws economaidd-gymdeithasol.
  • Gall fewnosod cariad at ddarllen mewn plant helpu eu lles yn ddiweddarach mewn bywyd. Mae 19% o oedolion sy’n ddarllenwyr yn dweud fod darllen yn eu hatal rhag teimlo’n unig.
  • Mae astudiaethau wedi canfod fod gan y rhai hynny sy’n darllen er mwyn pleser lefelau uwch o empathi, mwy o hunanwerth ac yn fwy abl i ddelio â sefyllfaoedd anodd.

Archwiliwch fwy o ffeithiau darllen yma

Dechrau

Os oes gan eich plentyn gyfrif eisoes gyda Sialens Darllen yr Haf, fe allen nhw fewngofnodi trwy ddefnyddio’r opsiwn honno ar ben ucha’r dudalen. Bydd unrhyw lyfrau sydd wedi’u gwerthuso a’u hadolygu, ac unrhyw fathodynnau sydd wedi’u datgloi mewn blynyddoedd a Sialensau blaenorol parhau i fod ar gael trwy eu tudalen proffil.

Bydd gofyn i ddefnyddwyr newydd gwefan Sialens Darllen yr Haf gwblhau proses dwy ran er mwyn ymuno:

Rhan 1

Caiff plant ddechrau’r broses gofrestru trwy ddewis y botwm Ymuno, a mewngofnodi ychydig o fanylion, gan gynnwys eu dyddiad geni a chyfeiriad cyswllt e-bost rhiant neu ofalwr.

Rhan 2

Fel rhiant/gofalwr, rydyn ni’n gofyn ichi agor eich cyfrif gwefan Reading Agency eich hunan. Mae hyn er mwyn inni allu cadarnhau fod gan eich plentyn ganiatâd i ymuno â gwefan Sialens Darllen yr Haf, ac ichi allu rheoli unrhyw wybodaeth bersonol sydd ganddon ni ar eu rhan.

Efallai fod ganddoch chi gyfrif eisoes gyda’r Reading Agency, trwy un o’n rhaglenni eraill megis World Book Night neu Reading Groups for Everyone. Os felly, defnyddiwch y manylion mewngofnodi hynny er mwyn cwblhau gweddill y broses.

Os nad oes ganddoch gyfrif eisoes gyda’r Reading Agency, cewch agor un yma.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich dyddiad geni eich hunan. Os rydych yn arwyddo fel plentyn (dan 16), fyddwch chi ddim yn gallu parhau gyda’r broses gadarnhau.

Unwaith y byddwch wedi creu eich cyfrif eich hunan, cewch ddilyn y camau a gynhwysir yn yr e-bost a ddanfonir atoch wedi i’ch plentyn gwblhau Rhan 1. Pwyswch ar y ddolen ar waelod yr e-bost, mewngofnodi eich manylion eich hunan er mwyn cofrestru, yna cadarnhau fod gan eich plentyn ganiatâd i greu cyfrif.

Unwaith y bydd y cam hwn wedi’i gwblhau, mae’r cofrestru wedi’i gyflawni! Bydd cyfrif eich plentyn yn fyw yn ein system a bydd modd iddyn nhw fewngofnodi ar wefan Sialens Darllen yr Haf er mwyn gosod nod darllen haf personol.

Sgrîn-enwau’r wefan

Wrth i’ch plentyn ymuno â gwefan Sialens Darllen yr Haf, maen nhw’n dewis sgrîn-enw Sgwad Gwirion fel rhan o’r broses ymuno (er enghraifft, “Doctor Llyfrbryf Jones”).

Bydd y sgrîn-enw’n ymddangos ar ben ucha’r dudalen wedi iddyn nhw fewngofnodi ac yn ymddangos eto gyferbyn ag unrhyw gynnwys maen nhw’n ei bostio ar y wefan.

Caiff plant ddewis eu henw defnyddiwr a’u cyfrinair eu hunain wrth gwblhau’r ffurflen gofrestru ar gyfer y wefan a bydd y manylion hyn yn eu galluogi i fewngofnodi. Dewisir y sgrîn-enw gan ddefnyddio symbylydd enwau’r Sgwad Gwirion a fydd yn helpu diogelu plentyn a fyddai efallai wedi mewngofnodi eu henwau go iawn fel eu henw defnyddiwr.

Os ydy dyddiad geni eich plentyn wedi’i gofrestru yn nodi eu bod yn oedolyn, byd eu sgrîn-enw’n arddangos yn awtomatig fel Anhysbys.

Sut rydyn ni’n defnyddio eich gwybodaeth

Dydy’r cyfeiriad e-bost rydyn ni’n ei gasglu pan fo cyfrif newydd yn cael ei greu fyth yn cael ei drosglwyddo i drydydd parti heblaw am bartneriaid trydydd parti yn narpariaeth gwasanaethau i alluogi plant sydd wedi anghofio’u henw defnyddiwr a/neu gyfrinair i gael mynediad at y safle eto. I blant sy’n rhoi cynnig ar gystadleuaeth, fe wnawn ni adael iddyn nhw wybod os ydyn nhw wedi ennill gwobr.

Mae’r Chwilotlyfr yn darparu argymhellion darllen yn seiliedig ar lyfrau mae plant eraill wedi’u mwynhau. Mae pob llyfr wedi’i argymell, gwerthuso a’i adolygu gan blant sy’n defnyddio’r wefan hon. Gofynnwn i blant gyflwyno dyddiad geni wrth iddyn nhw gofrestru, fel y gellir teilwra argymhellion y Chwilotlyfr ar gyfer gwahanol grwpiau oedran.

Mae gan blant yr opsiwn o bostio negeseuon i’r dudalen Sgwrs i ddweud wrthon ni sut hwyl maen nhw’n ei gael gyda Sialens Darllen yr Haf a rhannu’r llyfrau mae nhw’n eu mwynhau gyda darllenwyr eraill. Mae pob neges sy’n cael ei danfon trwy’r Sgwrs yn mynd yn uniongyrchol at ein tîm cymedroli a does dim byd yn cael ei arddangos ar y safle sy’n torri rheolau ein cod ymddygiad llym.

Ni chaiff plant anfon negeseuon at ei gilydd yn annibynnol – chaen nhw ddim ond postio negeseuon at y dudalen Sgwrs.

Dydyn ni byth yn defnyddio enwau go iawn plant na chaniatáu negeseuon gydag enwau go iawn i gael eu postio ar ein gwefan. Yn yr un modd, dydy gwybodaeth bersonol megis cyfeiriadau a rhifau ffôn byth yn cael eu harddangos. Bydd negeseuon yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol yn cael eu hatal gan ein cymedrolwyr.

Cewch ddarllen ein policy preifatrwydd yn llawn yma.

Gweld beth sy’n digwydd trwy gydol yr haf mewn rhannau eraill o’r wlad

Hoffwch ein tudalen Facebook neu dilynwch ni ar Twitter er mwyn cael gwybod newyddion diweddaraf Sialens Darllen yr Haf ac i weld y cynigion arbennig a’r cystadlaethau gan ein partneriaid cyhoeddi.

Helpu mwy o blant i gymryd rhan

Mae’n costio £1 i’r Reading Agency ddarparu Sialens Darllen yr Haf am ddim i bob plentyn.

Os ydy eich plentyn yn mwynhau cyfranogi yn Sialens Darllen yr Haf, helpwch ni i ddod â llawenydd darllen a hwyl y Sialens at fwy fyth o blant. Cyfrannwch £3 i’n helpu cyrraedd tri phlentyn arall, neu beth bynnag a gallwch, i helpu rhannu grym a hwyl darllen.

Os hoffech roi cyfraniad mwy, adduned o gymynrodd neu gefnogi ein hymgyrch codi arian, anfonwch e-bost at e-bostiwch rebecca.kendall@readingagency.org.uk.

Mae’r Asiantaeth Ddarllen yn derbyn 100% o’ch cyfraniad. Cofiwch sicrhau caniatâd yr un sy’n talu’r biliau.

Gofal cwsmeriaid 08448479800. Rhif Elusen 1085443

Gwnewch le i ddarllen yr haf hwn

Mae Silanes Darllen yr Haf yn amser gwych i rannu a sgwrsio am lyfrau fel teulu ac i ddathlu cyraeddiadau darllen eich plentyn. Mae eistedd gyda’ch llyfr eich hunan, papur newydd neu gylchgrawn yn gosod esiampl dda i blant – fe wnaen nhw eich dilyn chi – ac fe all darllen llyfr gyda’ch gilydd ysgogi cariad at straeon.

Cewch ddarganfod rhestrau darllen ac adolygiadau llyfrau ar dudalen Chwilio am lyfr y Reading Agency.

Dolenni defnyddiol

Am gwestiynau cyffredinol am Sialens Darllen yr Haf a defnyddio’r wefan hon, ewch i dudalen cymorth gwefan Sialens Darllen yr Haf.

Yn y Reading Agency, rydyn ni’n helpu pobl o bob oed i fynd i’r afael a heriau mawr bywyd trwy rym profedig darllen.

Cewch wybod mwy am ein gwaith yma.

Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael gwybod am ein newyddion a’n cynigion diweddaraf..


Dychwelyd at yr adran Amdanon ni