Neidio i cynnwys

1,045,348 Llyfr wedi’u Darllen

Parth Ysgol

Gwybodaeth i Ysgolion

Yma yn y Parth Ysgol, fe gewch wybodaeth i gefnogi plant (neu ddosbarth cyfan!) sy’n cymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf, gydag adnoddau i ysbrydoli eich holl fyfyrwyr i ddarllen er mwyn pleser.

Lawrlwythwch ein harweiniad cryno ar annog plant i ddarllen er mwynhâd yma.

Wrth gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf, caiff eich ysgol:

 • Wella a chefnogi ei mentrau darllen a galluogi rhieni a’r gymuned ehangach i fod yn rhan
 • Dathlu’r pleser o ddarllen tra’n sicrhau fod gan bob plentyn y gallu i ddarllen yn dda erbyn eu bod yn 11 oed
 • Parhau i gefnogi disgyblion i ddysgu yn ystod y gwyliau
 • Helpu atal y tueddiad i sgiliau darllen plant ostwng dros y gwyliau
 • Sicrhau bod eich disgyblion yn dychwelyd yn nhymor yr hydref yn barod am ddechrau da i’r flwyddyn academaidd newydd

Dyma ichi rai syniadau am fwynhau Sialens Ddarllen yr Haf gyda’ch dosbarth:

 • Creu darn o gelfwaith dosbarth! Gall hyn fod yn dynnu llun eu cymeriadau Sgwad Gwirion eu hunain neu wedi’i ysbrydoli gan y pethau hynny maen nhw’n eu gweld sy’n “wirion”.
 • Darllen dyfyniad o’ch hoff lyfr doniol neu gerdd ddigri i’ch dosbarth neu ar y cyfryngau cymdeithasol. Cewch fwy o wybodaeth am hyn yn ein Pecyn Athrawon
 • Dangos PowerPoint Gwasanaeth Ysgol Sgwad Gwirion i’ch dosbarth neu ysgol – gellir rhannu hyn yn hawdd mewn lleoliad dosbarth rhithwir neu gyda rhieni/gofalwyr
 • Rhannu casgliad llyfrau’r Sgwad Gwirion gyda’ch disgyblion er mwyn iddyn nhw allu cael syniadau am lyfrau doniol i’w darllen trwy gydol yr Her
 • Cyfeirio plant at y Llwythwr Llyfrau yma ar wefan yr Her Darllen Haf. Mae bron i filiwn o lyfrau wedi’u hychwanegu gan blant yn defnyddio’r wefan hon. Caiff plant ddefnyddio’r Llwythwr Llyfrau i dderbyn argymhellion darllen a darllen adolygiadau llyfrau.
 • Rhannu’r wefan hon a’r Parth Cartref gyda rhieni a gofalwyr a chefnogi’r rhai hynny sydd o bosib yn ei chael hi’n fwy anodd i gymryd rhan neu ymgysylltu â gwasanaethau llyfrgell.
 • Dathlu cyraeddiadau disgyblion sy’n cyfranogi yn y Sialens pan fydden nhw’n dychwelyd i’r ysgol yn yr hydref
 • Caiff rhieni a chefnogwyr Sialens Ddarllen yr Haf ganfod mwy o newyddion a’n cynigion datblygu darllen plant diweddaraf ar ein tudalen Facebook

Beth nesaf?

Chatterbooks

Mae’r Reading Agency hefyd yn cytgordio rhwydwaith cenedlaethol o grwpiau darllen o’r enw Chatterbooks.

Mae grwpiau darllen Chatterbooks yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn ac wedi’u lleoli’n bennaf mewn llyfrgelloedd ac ysgolion lleol. Cewch ganfod mwy trwy arwyddo i’n cylchlythyr Chatterbooks.

Cewch wybod mwy am yr adnoddau sydd ar gael ichi i sefydlu eich grŵp darllen plant eich hun.

Ewch i’n Siop i archebu pecyn arweinydd grŵp Chatterbooks a gweld ein cynigion grwpiau darllen diweddaraf. Fe gewch hefyd hyd i gannoedd o adnoddau’n rhad ac am ddim, gan gynnwys arweiniad a phecynnau gweithgareddau grwpiau darllen ar ein tudalen adnoddau.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am Chatterbooks mae croeso ichi gysylltu â ni

Darllen Da i blant

Mae Darllen Da i blant yn darparu gwybodaeth, storïau a chyngor sydd â sicrwydd ansawdd i gefnogi iechyd meddwl a lles plant. Mae llyfrau wedi’u dewis a’u hargymell gan weithwyr proffesiynol blaenllaw a’u cynhyrchu ar y cyd â phlant a theuluoedd.

Mae’r rhestr lyfrau wedi’i hanelu at blant Cyfnod Allweddol 2 (oedran 7-11), ond yn cynnwys teitlau sydd wedi’u hanelu at ystod eang o lefelau darllen i gefnogi darllenwyr llai hyderus, ac i annog plant i ddarllen gyda’i brodyr a’u chwiorydd a’u gofalwyr.

Cewch fwy am y cynllun a gweld adnoddau cefnogi yma.

Bydd Darllen Da ar gyfer plant ar gael o bob llyfrgell yng Nghymru o dymor yr Hydref 2020 gydag ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Dychwelyd at yr adran Amdanon ni